Tartalom 2003.

December

Tverdota György A József Attila-kutatás dilemmái
Lengyel András A József Attila-életrajz kutatásának néhány kérdése
Szigeti Lajos Sándor Öntudatos kamaszvágyak (József Attila két ifjúkori versének kontextusa)
Valachi Anna „Elejtem képzelt fegyverem” (Móricz Zsigmond és József Attila)
Nagy Lajos József Attiláról (Bevezeti Lengyel András)
Szőke György „Egy töredék alakulása”
Beney Zsuzsa József Attila inverz anyaképei  (Anya - Szürkület)
Tverdota György Holt vidék
N. Horváth Béla Wilhelm Reich- és József Attila- párhuzamok
Demény Péter A végtelen partján (József Attila Nagyon fáj és Szilágyi Domokos Tétován című versének összehasonlító elemzése)
Lengyel András Kiss Ferenc József Attila-gyűjteményéből
Jászberényi Lehel A folyamat rajza (Tverdota György: József Attila)
Lászlóffy Aladár Ha valakit bánat mardos; Ladach;
A fontos pont; Az élet csendes
ars poetikája; Halotti Beszéd
(versek)
Buda Ferenc Rendkeresés (napló)
Veress Miklós Csodák múltán (vers)
Fekete J. József A könyv és a könyv nélküli irodalom
(Az írás szentségéről a szubkulturális deviancia kulturális jelenséggé minősüléséig)

November

Tolnai Ottó Mitikus kovácsok; Semmis harsona (versciklusok)
Csiki László A mesélő rendőr (regényrészlet)
Bogdán László Az erdélyi mocsár; Sugás I; Sugás II; Sejtelem; A vodka hiánya (versek)
Lázáry René Sándor Párisi Catullusok (közreadja: Kovács András Ferenc)
Tandori Dezső A tűz testcsonk
Géczi János Címtelen; Az éjjeli lepke (versek)
Végel László Gyökerek az idegenségben (Peremvidék-kisebbség-irodalom)
Kabdebó Tamás 36 (Hitetlen Tamás); 48 (Türelemjáték) (versek)
Lőrinczy Huba Az inkvizítor és az eretnek (Márai Sándor: erősítő)
Kovács Gábor Az „inspiráló hatás" (Németh László történelemfelfogása, elitelmélete, Európa-képe, politikai koncepciója és Bibó István ezekhez való viszonya)
Virág Zoltán Az azúr enciklopédiája (Tolnai Ottó írásművészetéről)
Nagy Gáspár Mint tükörben felejtett szavak... (Orosz István: Útvesztők című bibliofil verseskönyvéről)
Kolozsi Orsolya Három nemzedék (Végel László: Parainézis)
Orosz László Katona Piroska (1913–2003)

Október

Nyolcvan éve született Kormos István
Kormos István

Eső...; Az ébrentartó csipkedésről; Éhenkórászdúdoló, Kegyelem; Egy lélek tájairól; Klári; Szabadság; Komolyabban; Mint lány az ingét; Vörösmarty Gimnázium; Hetvenöt év; Luca széke (versek)

*** Ismeretlen prózai írások, vallomások
*** „Könnyű szívvel" (Kormos István kiadatlan levelei)
*** Beszélgetés Kormos Terus nénivel (A beszélgetést készítette: Vasy Géza)
Vasy Géza Műhelyvallomás Kormos Istvánról
Caius Licinius Calvus (Ceresről); (Epithalamium - töredék) (Curiusra); (Változatok Pompeius Magnusra); (Változatok Nicomedesre); (Egy popularis politikusra); (Töredék az Ióból); (Töredék az Endymionból) (versek,Kovács András Ferenc műfordításai)
125 éve született Krúdy Gyula
Fried István Az elbeszélő mint útitárs
Kelemen Zoltán Szindbád és a többiek
Szekér Endre Krúdy álomvilága
Szabó T. Anna Ünnepnap; Északnyugati szél (versek)
Csanády János Két keréken; Hogy mik vannak? Hogy mik is vannak? (versek)
Balogh Tamás „... körülbelül elég lesz egy füzetre" (Schöpflin Aladár két levele Ady Endrének)
Lackfi János Kosztolányi álma
Filip Tamás Pasztell; Üzenet; Re: (versek)
Pünkösti Árpád A szerelmes Rákosi
Beke György Fekete Város
Simai Mihály Képzelet, felfedezés (Olasz Attila képei)
Konczer Kinga Irodalmi (tü)körkép (Vadai István: Tükörben tükröződő tükör)

Szeptember

Fenyvesi Ottó Halott vajdaságiakat olvasva (versek)
Sigmond István Csókavész (elbeszélés)
Halasi Zoltán Egy ujjvonással; Válasz Kafkának; A satnya (versek)
Ferdinandy György Kivándorlók
Ryszard Kapusciński Lapidárium V. (V. rész – fordította: Szenyán Erzsébet)
Nagy Hajnalka Halálnemek – énváltozatok (Ingeborg Bachmann: Malina)
Szabó Gábor Daisy. Ágnes. Ki szavatol.
Bombitz Attila Harmadik könyv – pastisch – (Esterházy Péter: Javított kiadás)
Banner Zoltán Az új erdélyi szobrászi idóma megteremtője (Emlékezés a száz éve született Szervátiusz Jenőre)
Fehér Zoltán Históriások, fűzfapoéták meg mindenféle írogató emberek
Dobozi Eszter Vasárnapi írók, dekonstruktív epigonok
Orosz László Petőfi 1 - 4. (Egy kritikai kiadás harminc éve)
Szekér Endre Por és hamu (Szathmári István: Alakzatok Márai Sándor Halotti beszéd című versében)

Július-Augusztus

Füzi László Maszkok, terek...
Sándor Iván Búcsú a mítoszoktól, avagy az új terek szemrevételezése
Mészöly Miklós 1985-ig kijegyzések II. (Az író hagyatékából közreadja: Polcz Alaine)
Polcz Alaine Napló
Jász Attila Sajátszótár
Tornai József Csillagok hosszú házsora
Gál Sándor Barna füzet (Egy küzdelem lenyomatai  1963-2001)
Móser Zoltán “Az idő árján”
Valastyán Tamás Hogyan lehet valaki perzsa? (Szerb Antal naplóiról és leveleiről)
Ryszard Kapuscinski Lapidárium V. (III.-IV. rész – fordította: Szenyán Erzsébet)
Buda Ferenc A fényképíró születésnapjára
(A hatvanesztendős Bahget Iskander köszöntése)
Bahget Iskander fotói (Íróportrék, csoportképek)

Június

Jász Attila Semmiről valamit (vers)
Tandori Dezső Weöres Sándor 90 éve
Szepesi Attila Szentivánéj (vers)
Ócsai Éva „száll a világ lepkeszárnyon“ (Weöres, a lélekvezető)

Vörös István

A megtalált napernyő (vers)
Háy János Sanyika
Alföldy Jenő Hamis és valódi (Két szonett Weöres Sándortól)
Ittzés Mihály Egy „antimuzikális“ költő, avagy Weöres Sándor a zeneszerzők szövegírója
(Előszó-féle egy készülőben lévő jegyzékhez)
Gömöri György Weöres-recepció Angliában és Amerikában
Buda Ferenc Vadludak (vers)
Lászlóffy Aladár Belváros; Evidenciák; Kálvin tér; Szilágyi és Hajmási (versek)
Podmaniczky Szilárd Feltétlen emberek (novellaciklus)
Veress Miklós Előtt; Építészeti emlékiratok; Javított példány (versek)
Bratka László Egy jó osztálykirándulás; Állhatatlansággal (novellák)
Faludy György Két szonett
Fried István Faludy György viharos évszázada
Fogarassy Miklós Új tűz (esszék)
Ryszard Kapusciński Lapidárium V. (II. rész, fordította: Szenyán Erzsébet)
Kárpáti János A „harmadik” mester: Szőllősy András
Lovász Andrea Hogyan csábítsuk el a gyerekolvasót? (Darvasi László: Trapiti)
A. Gergely András Ájulattól hökkenésig (Alkalmi könyvismertetések)
Fekete J. József Dulce et utile (Radics Viktória: Danilo Kis. Pályarajz és breviárium)

Május

Horváth Elemér öröklét; hűvös fuvallat; budapesti est; látogatás a várban (versek)
Vathy Zsuzsa Apa és fia

Tatár Sándor

A fogoly hím … éneke; Lux interna (versek)
Ryszard Kapuscinski Lapidárium V. (I. rész, fordította: Szenyán Erzsébet)
Kiss Ottó Aszfaltoznak (vers)
Tandori Dezső Lábon vett filozófia
70 éve született Páskándi Géza
Páskándi Géza Ézagh történetei
Páskándiné Sebők Anna Jegyzet
* * * Fekete szalag (Beszélgetés Páll Lajossal. Az interjút készítette: Kozma Huba)
* * * „Keresni foglak” (Dr. Kőhegyi Mihály levelei Gergely Ferenchez. Közreadja: Gergely Ferenc)
Balassa M. Iván Sztrinkó István és az Alföld népi építészeti kutatása
Vekerdi László A kör négyszögesítése (Staar Gyula: Matematikusok és teremtett világuk)
Olasz Sándor Az utolsó utáni lehetőség (Sándor Iván Drága Liv című regényéről)
Dobozi Eszter „…a világ is megvonja magát tőled”
(Motivikus ismétlődések Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka című regényében)
Kovács Lajos A gyermekolvasóért (A Katona József Könyvtár könyvsorozatáról)

Április

Buda Ferenc Árapály (vers)
Gion Nándor Zongora a fehér kastélyból (regény)
Kántor Lajos Krisztus meggörbült térdei mögé...
(Magyarok, szerbek - Budapesttől Belgrádig)
90 éve született Jékely Zoltán
Ágh István Hajnali zarándoklat (vers)
Nagy Gáspár Álomi Jékely-órák
Ferdinandy György Odaát (elbeszélés)
Báthori Csaba Utcarészlet; Erózió; Kettős (versek)
Podmaniczky Szilárd Sansz-script líra (vers)
Szabó Palócz Attila tintahalak szárnyán; a tintahalak még nem jöttek vissza (versek)
Határ Győző Örökbecs (elbeszélés)
Sáfrány Attila Az ember
Keszthelyi Rezső Lepedőn; Javított szöveg; Esőtükör; Szöveg, amikor változik (versek)
Lőrinczy Huba Hordalékok és diáriumok eszmecseréje
(Megfelelések Déry Tibor A napok hordaléka című könyve és Márai Sándor naplói között)
Pethő Bertalan Iszony: egy magyar paradigma
Széles Klára „Kusza“, „zavaros“, - vagy „ígéretes“ ifjú költőnemzedék?
(Az erdélyi első Forrás-nemzedék és a Korunk)
Kolozsi Orsolya Minden lehetséges (Podmaniczky Szilárd: Két kézzel búcsúzik a leopárd)
Orosz László Egy monográfia előmunkálatai (Kerényi Ferenc: Pest vármegye irodalmi élete - 1790-1867)
Körber Tivadar „Fontolva haladó munkamódszer...“ (Breuer János: Kodály és kora)
Felhívás

Március

Pintér Lajos

a hely színei (versciklus)
Nagy Gáspár Márciusi biztató (vers)
Tandori Dezső Pintér Lajos két sorára; Isten keleti-nyugati lépcsőin (versek)
Balázs Attila Kukorica János Vitéz (hangjáték)
Buda Ferenc Összeöregszünk (Vásárfia, vers)
Kiss Benedek Bakafánt mellé tűzz kacifántot! (versciklus)
Németh István Levél-féle a Sárról meg a Kékről
Bogdán László Az erdélyi madonna (versciklus)
Kovács András Ferenc Tíz haiku
Géczi János A vak; Előhang a Tetradrachmához; Tetradrachma; Utóhang a Tetradrachmához (versek)
Fehér Zoltán Két ujja van a ködmönnek, kerek alja a pöndölnek (A bátyai népviselet változásai)
Vallasek Júlia Kipergett magvak (Fiatal erdélyi szerzők népiségkoncepciója a negyvenes években)
Pethő Bertalan Az Iszony stációi: létértelmezési kísérlet
Wehner Tibor „Új struktúra" (Tízéves a Műhely Művészeti Egyesület)
Konczer Kinga A mitikus tér  (Bogdán László: Drakula megjelenik)
Zalán Tibor A kötőhomok krónikái (Feljegyzések Kántor Lajos utazás-könyvéhez)
Orosz László Új eredmények (Bíró Ferenc: Katona József)

Február

Gömöri György

Á la recherche...; Drámai percek... (versek)
Zelei Miklós Feltámadás; Ellenség (novellák)
Faludy György Véres évszázad (versciklus)
Tódor János Melósnovellák
Győri László Szőlőhegyen (vers)
Buda Ferenc Levél egy (két? három?) levélről
Vekerdi László Közjóra való törekedések (Benkő Samu hetvenöt éves)
Végel László Naplójegyzetek, 2001 (III. rész)
Pozsvai Györgyi Az anekdotikus hagyományok önironikus felülírása (Petelei István Árva Lotti című novellájáról)
Pintér Lajos Schéner Mihály betyárvilága
(A 80 éves Mester köszöntése)
Szigeti Kovács Viktor Az elbeszélt hasonlóság (Darvasi László: Kínai novellák)
Tarján Tamás Elég a jóból (Magyar badar)
Nagy Gábor „Két part között” (Mezey Katalin: Párbeszéd)
Fekete J. József Iskola a határon (túl) (Kontra Ferenc: Gimnazisták)

Január

Sándor Iván

Nem Oidipusz, nem Antigoné, bizony Iszménénk a főalak; miért?...
Király László Kikezdések; Domáldi alkony; Itt van az ősz (versek)
Tandori Dezső „Megtaláltuk. Nincs.”
Veress Miklós Utójelek; Angyali vágta; Himnuszködben; őszi rohamok (versek)
Kovács András Ferenc Tyúklétra; A körmendi Döbrentey (versek)
Vörös István Heidegger, a postahivatalnok. IV. ének. (visszatérés). A gúnyolódók
Gát Anna Kávé; A helyes mondat megválasztása létfontosságú; Látom (versek)
Kántor Lajos Magyar–német (avagy: mi a boldogság?)
Fried István A haldokló (halódó) európaiak
(Karl-Markus Gauss könyvének margójára)
Végel László Naplójegyzetek, 2001 (II. rész)
*** Legenda Mándy Ivánról
(Összegyűjtötte: Albert Zsuzsa)
Nemes Ilona Arisztodemokraták (Gróf Révay József: Mások megértéséről; Kisnemesek Tajnán)